Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE - LIFE TERRACESCAPE

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE

Το LIFE, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα, διαρθρώνεται σε δύο υπο-προγράμματα: εκείνο που αφορά στο καθαυτό περιβάλλον και εκείνο που αφορά στην δράση για το κλίμα. Το τελευταίο έχει τρεις τομείς προτεραιότητας: τον Μετριασμό της Κλιματικής Αλλαγής, την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και την Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση.

Ο κύριος στόχος του LIFE είναι να συμβάλλει στην εφαρμογή, ενημέρωση και ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσω του LIFE χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη.

Ο τομέας προτεραιότητας LIFE Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (LIFE Climate Change Adaptation – CCA), στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται το παρόν έργο LIFE, έχει ως στόχους:

  • την συμβολή στην ανάπτυξη και υλοποίηση της πολιτικής και νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της διάστασης της προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής σε όλους τους τομείς πολιτικής, κυρίως μέσω της ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης προσεγγίσεων πολιτικής ή διαχείρισης, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων, όπου δει, οικοσυστημικών προσεγγίσεων.
  • την βελτίωση του γνωσιακού υποβάθρου για την ανάπτυξη, εκτίμηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και υλοποίηση αποτελεσματικών δράσεων και μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες που εφαρμόζουν οικοσυστημικές προσεγγίσεις, καθώς και στην ενίσχυση της δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής αυτών των γνώσεων.
  • την διευκόλυνση της ανάπτυξης και υλοποίησης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, λόγου χάρη για στρατηγικές και έργα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με προτεραιότητα, όπου δει, στις οικοσυστημικές προσεγγίσεις.
  • τη συμβολή στην ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων, μεθόδων και εργαλείων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, τα οποία προσφέρονται για αναπαραγωγή, μεταφορά και ενσωμάτωση της έννοιας της κλιματικής αλλαγής.

http://ec.europa.eu/environment/life/