Στόχοι - LIFE TERRACESCAPE

Στόχοι

Το έργο αφορά στην λειτουργική αποκατάσταση ενός εξέχοντος στοιχείου του μεσογειακού τοπίου, των αναβαθμίδων, των πανελληνίως γνωστών ως πεζούλες, στην Άνδρο ως αιμασιές, με σκοπό την επανακαλλιέργειά τους. Άμεσος σκοπός του έργου είναι η επίδειξη των ωφελειών (οικονομικών, πολιτισμικών, οικολογικών) που θα προκύψουν από μια τέτοια προοπτική και, εφεξής, η επιτόπια πολλαπλασιαστική του εφαρμογή. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία προσαρμοσμένων «πράσινων υποδομών», ως αντιστάθμισμα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η όλη δράση θα λάβει χώρα στο νησί της Άνδρου, με στόχο να επεκταθεί σε άλλα νησιά του Αιγαίου και της Μεσογείου.

Συνοπτικά, οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

✔ Να γίνει σε επιδεικτική κλίμακα βιώσιμη κλιματική προσαρμογή του νησιωτικού τοπίου, μέσα από την χρήση καλών πρακτικών και έξυπνων μεθόδων καλλιέργειας, που θα αναδείξουν την σημασία των αναβαθμίδων ως «πράσινων υποδομών», ειδικότερα μέσα από τον ρόλο τους στην εξομάλυνση των ακραίων κλιματικών μεταβολών και στην βελτίωση των οικοσυστημικών δεικτών.

✔ Να δημιουργηθεί και εφαρμοσθεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το λειτουργικό σχήμα «Συμμετοχική Επιστασία Γης», με σκοπό την παραγωγή τοπικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε αναβαθμίδες, εμπλέκοντας τους ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις, για την προώθηση υψηλής αξίας και κλιματικά έξυπνων γεωργικών προϊόντων.

✔ Να αναδειχθεί, σε μεγάλη κλίμακα, η περιβαλλοντική, κοινωνική, και οικονομική σκοπιμότητα της αποκατάστασης και επανακαλλιέργειας εγκαταλειμμένων αναβαθμίδων στο νησί της Άνδρου.

✔ Να παραχθούν κλιματικώς έξυπνα και υψηλής προστιθέμενης αξίας αγροδιατροφικά προϊόντα, καθετοποιημένης προοπτικής, με την δημιουργία μιας τοπικής ομάδας γεωργών, σε συνεργασία με επιχειρήσεις στον χώρο της αγροδιατροφής, της εστίασης και του τουρισμού, η οποία θα συμβάλλει στην βιωσιμότητα και την εξέλιξη του οράματος του έργου.

✔ Να μεταφερθεί η εκ του έργου προκύπτουσα εμπειρία και τεχνογνωσία και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, μέσω ενός Στρατηγικού Σχεδίου Κλιματικής Προσαρμογής για τη γεωργία, την μακροπρόθεσμη βελτίωση της προσαρμογής του πρωτογενούς τομέα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα νησιά.

✔ Να γίνεται συστηματική εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων και μεταφορά πληροφορίας, ώστε να ευαισθητοποιούνται συγκεκριμένες ομάδες-στόχοι, με επιδίωξη την αλλαγή συμπεριφοράς της τοπικής κοινωνίας προς μια στάση περισσότερο υπεύθυνη ως προς τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.