Προπαρασκευαστικές Δράσεις - LIFE TERRACESCAPE

Προπαρασκευαστικές Δράσεις

Οι προπαρασκευαστικές δράσεις περιλαμβάνουν μελέτες και επιχειρησιακά σχέδια που αφορούν στην υλοποίηση του έργου και αναμένεται να διασφαλίσουν τον επιτυχημένο σχεδιασμό των δράσεων που θα εφαρμοσθούν.

Α.1 Μελέτες βάσης για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Κλιματικής Προσαρμογής 
Η εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Κλιματικής Προσαρμογής θα διευκολύνει την ικανότητα κλιματικής προσαρμογής των νησιών του Αιγαίου, χρησιμοποιώντας καλλιέργειες σε αναβαθμίδες ως «πράσινες» υποδομές, οι οποίες θα καλύπτουν περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των κοινοτήτων του Αιγαίου Αρχιπελάγους. Το Σχέδιο θα εκτιμήσει την τρωτότητα των περιοχών επίδειξης, καθώς και την ευαισθησία των νησιωτικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή, θα προσδιορίσει τις κλιματικές προβλέψεις για τα νησιά του Αιγαίου, και θα προτείνει προτεραιότητες δράσεων με βάση τα ποσοστά κόστους – οφέλους για την αποκατάσταση και την επανακαλλιέργεια των αναβαθμιδωμένων τοπίων, ανάλογα με τη συμβολή τους στην τοπική προσαρμοστικότητα των οικοσυστημάτων και στις προβλεπόμενες επιπτώσεις εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Α.2 Εκπόνηση Σχεδίου Συμμετοχικής Επιστασίας Γης 
Η εκπόνηση Σχεδίου Συμμετοχικής Επιστασίας Γης θα αφορά στη σύσταση και λειτουργία του Οργανισμού Συμμετοχικής Επιστασίας Γης, και θα περιλαμβάνει τον εντοπισμό των ενδιαφερομένων φορέων, την αναγνώριση των απαιτήσεων της διαχείρισης γης, τη διαμόρφωση του νομικού και διοικητικού πλαισίου και των οργανωτικών θεμάτων, καθώς και τις δυνατότητες προώθησης της συμμετοχικής επιστασίας γης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της δράσης θα εκπονηθεί και Επιχειρηματικό Σχέδιο για τη λειτουργία του Οργανισμού, με σκοπό την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητάς του. 

Α.3 Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων για την υλοποίηση του έργου 

  • Επιχειρησιακό Σχέδιο για την αποτελεσματική εφαρμογή των δομικών παρεμβάσεων με σκοπό την καταγραφή, ιεράρχηση – προτεραιοποίηση και τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων παρεμβάσεων – αποκαταστάσεων ως προς την λειτουργικότητα και προσβασιμότητα των εγκαταλειμμένων αναβαθμίδων του έργου.
  • Επιχειρησιακό Σχέδιο Καλλιέργειας των αναβαθμίδων με σκοπό τον σχεδιασμό και περιγραφή των καλλιεργειών που θα γίνουν από το έργο, στις εκτάσεις που θα παραχωρηθούν στον Οργανισμό. Θα περιλαμβάνει προετοιμασία και αναλυτική περιγραφή των μεθοδολογικών, τεχνολογικών, επιχειρησιακών και διοικητικών ενεργειών που θα απαιτηθούν για την καλλιέργεια των αγρών του έργου.
  • Σχέδιο Παρακολούθησης των βασικών στοιχείων του οικοσυστήματος που θα περιλαμβάνουν αβιοτικούς παράγοντες (π.χ. θερμοκρασία και υγρασία αέρα, εδάφους και ξερολιθιών, οργανική ύλη), βιοτικούς παράγοντες (χλωρίδα, επικονιαστές, ερπετά, μικροθηλαστικά, πτηνά) και υπηρεσίες οικοσυστημάτων.
  • Επιχειρηματικό Σχέδιο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορικής αξιοποίησης συγκεκριμένων προϊόντων που προέρχονται από κλιματικά έξυπνες καλλιέργειες, φιλικές προς τη βιοποικιλότητα, το οποίο θα εστιάσει στο είδος των αγορών-στόχων για κάθε κατηγορία προϊόντος, καθώς και στο είδος των προϊόντων που θα πρέπει να παραχθούν για κάθε αγορά-στόχο. 

Α.4 Εκπόνηση Σχεδίου Αναπαραγωγής και Μεταφοράς για επέκταση της προσέγγισης 
Η εκπόνηση Σχεδίου Αναπαραγωγής και Μεταφοράς θα αποτελεί εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού του έργου, σε ό,τι αφορά την διάχυση, επανάληψη και επέκταση της προτεινόμενης διαχειριστικής προσέγγισης στον ευρύτερο χώρο της Άνδρου, του νησιωτικού Αιγαίου, της Ελλάδος, της Μεσογείου.