Δράσεις παρακολούθησης του αντίκτυπου του έργου - LIFE TERRACESCAPE

Δράσεις παρακολούθησης του αντίκτυπου του έργου

Μέσω των δράσεων αυτών θα παρακολουθούνται η αποτελεσματικότητα των δράσεων του έργου, καθώς και τα οφέλη ή η όποια επίδρασή τους στο περιβάλλον, την οικονομία και την τοπική κοινωνία.

D.1 Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων υλοποίησης του έργου 
Παρακολούθηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου χρησιμοποιώντας μια σειρά δεικτών που παρέχουν ενημέρωση για τον αντίκτυπο του έργου στην κατάσταση του περιβάλλοντος/κλίματος, στην αλλαγή της συμπεριφοράς και στάσης των ομάδων-στόχων, καθώς και στην αποδοτικότητα μεταφοράς και αναπαραγωγής των προσεγγίσεων/ αποτελεσμάτων του έργου.

D.2 Παρακολούθηση των δεικτών επίδοσης του έργου 
Οι δείκτες επίδοσης LIFE (LIFE Performance Indicators) θα συμβάλουν στην αξιολόγηση του αντίκτυπου του έργου κατά τη διάρκεια, στο τέλος, και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

D.3 Παρακολούθηση των κοινωνικο-οικονομικών αποτελεσμάτων του έργου
Εκτίμηση του κοινωνικο-οικονομικού αντίκτυπου των δράσεων του έργου στην τοπική οικονομία και τον πληθυσμό.