Τεχνικός έλεγχος του έργου LIFE Terracescape - LIFE TERRACESCAPE

Τεχνικός έλεγχος του έργου LIFE Terracescape

04.06.2018

Στις 16-17 Μαΐου 2018, στην Άνδρο, πραγματοποιήθηκε διήμερος τεχνικός έλεγχος του έργου LIFE Terracescape, από την εκπρόσωπο της Εξωτερικής Ομάδας Παρακολούθησης του έργου Κα Παπαγεωργίου. Στα πλαίσια του ελέγχου έγινε λεπτομερής παρουσίαση των μέχρι σήμερα πεπραγμένων του έργου από το σύνολο των εταίρων, καθώς και των μελλοντικών δράσεων που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του νέου κτιρίου του Μουστάκειου Κληροδοτήματος, το οποίο και θα έχει ενεργό ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, όπως για παράδειγμα στην υλοποίηση του Σχολείου Ξερολιθιάς. Κατά τη δεύτερη ημέρα του ελέγχου (17/05) πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στα επιλεγμένα, από το έργο, χωράφια, όπου θα γίνουν δομικές παρεμβάσεις για αποκατάσταση των υφιστάμενων ξερολιθιών, καθώς και δράσεις επανακαλλιέργειας των αναβαθμίδων.

Τεχνικός έλεγχος του έργου LIFE TerracescapeΤεχνικός έλεγχος του έργου LIFE Terracescape