Συμμετοχική Επιστασία Γης - LIFE TERRACESCAPE

Συμμετοχική Επιστασία Γης

• Xarxa de Custòdia del Territori (xct) in Catalonia http://www.xct.cat/ca/index.html 

• The network of agronatural farms of Menorca, Balearic Group of Ornithology and Defence of Nature (GOB) https://english.gobmenorca.com/what-we-do/the-network-of-agronatural-farms/ 

• Land Stewardship Project (LSP) in USA http://landstewardshipproject.org/ 

• Conservation Land Stewardship (CLS) in USA https://www.conservationlandstewardship.com/ 

• Office of Land Stewardship in Indianapolis http://www.indy.gov/eGov/City/DPW/LandStewardship/Pages/LandStewardshipHome.aspx 

• Land Stewardship Centre in Canada http://www.landstewardship.org/