Πρόοδος Έργου - LIFE TERRACESCAPE

Πρόοδος Έργου

Πρώτο έτος

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, η ομάδα του έργου, επικεντρώθηκε στις προπαρασκευαστικές δράσεις.

Η επιστημονική ομάδα του έργου κινητοποιήθηκε με την εκπόνηση του σχεδίου παρακολούθησης, τον πειραματικό σχεδιασμό και την έναρξη των επιτόπιων επισκέψεων, προκειμένου να καθοριστούν οι συνθήκες βάσης για τη βιοποικιλότητα και τις κλιματολογικές συνθήκες στην περιοχή του έργου. Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις για ασπόνδυλα, ερπετά, θηλαστικά, επικονιαστές και φυτά, ενώ συλλέχθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν σπόροι από τοπικές ποικιλίες και διεξήχθη ανάλυση προφίλ εδάφους. Επιπλέον, χαρτογραφήθηκε το αναβαθμιδωμένο τοπίο της Άνδρου.

Εγκαταστάθηκε ένας αριθμός μετεωρολογικών σταθμών για τη μέτρηση των βασικών μετεωρολογικών παραμέτρων, καθώς και των συνθηκών του μικροκλίματος του αναβαθμιδωμένο τοπίο. Συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκαν, ένας αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός με εξ αποστάσεως πρόσβαση, τα δεδομένα του οποίου είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο (http://www.meteo.noa.gr/WeatherOnLine/s_Andros1/meteo_tableGR.html), καθώς και 7 μετεωρολογικοί σταθμοί και 8 μικροί αυτόνομοι σταθμοί που μετρούν μόνο τη θερμοκρασία και την υγρασία.

Δημοσιοποιήθηκε μια ανοικτή πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους ιδιοκτήτες γης, με ενδιαφέρον να παρέχουν τη γη τους στον Οργανισμό Επιστασίας Γης, με περιγραφή των κριτηρίων επιλογής των χωραφιών που θα περιληφθούν στο έργο. Για να συσταθεί ο Οργανισμός Επιστασίας Γης, ξεκίνησε η διαδικασία προκειμένου να συσταθεί μια ΚοινΣΕπ.

Διοργανώθηκε μια σειρά συναντήσεων εργασίας και ενημερωτικών συναντήσεων, συμπεριλαμβανομένων (α) της συνάντησης εργασίας για την Επιστασία Γης της οποίας τα τελικά συμπεράσματα ενσωματώθηκαν στο Σχέδιο του Οργανισμού Επιστασίας Γης, καθώς, και στα νομικά έγγραφα για την ίδρυσή του, (β) τριών συναντήσεων με εμπλεκόμενους φορείς, όπως ιδιοκτήτες γης, αγρότες και μόνιμους κατοίκους, στα χωριά Κοχύλου, Βουρκωτή και Άρνη, (c) και ανοιχτών ενημερωτικών συναντήσεων με αγρότες και ιδιοκτήτες γης που ενδιαφέρονται να παρέχουν τη γη τους στον Οργανισμό Επιστασίας Γης.


Δεύτερο έτος

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους, η ομάδα του έργου συνέχισε τις προπαρασκευαστικές δράσεις και ξεκίνησε κάποιες από τις δράσεις για την υλοποίηση του έργου.  

Διεξήχθησαν περαιτέρω εργασίες πεδίου στην Άνδρο, με επίκεντρο την περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά, τα ποσοστά αποσύνθεσης, τη διάβρωση των εδαφών, τον κίνδυνο πυρκαγιάς και τη βιοποικιλότητα (πουλιά, επικονιαστές και φυτά), ενώ οι εργασίες πεδίου για την πανίδα συνέχισαν. Η ταξινόμηση των εντόμων και των φυτών που συλλέχθηκαν την άνοιξη του 2018 ολοκληρώθηκε. Καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν οι παραδοσιακές εγκαταλελειμμένες μελισσοκομικές υποδομές (κυψέλες, μελισσόσπιτα, μελισσόκηποι) του νησιού προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες για τη μελλοντική τους αποκατάσταση/διατήρηση. Πραγματοποιήθηκε έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων σχετικά με το θέμα αυτό. Επίσης, έγινε χαρτογράφηση και αρχιτεκτονική αποτύπωση των μελισσιών.

Η ΚοινΣΕπ συστάθηκε με επιτυχία και η έδρα της θα είναι στο Πολιτιστικό Κέντρο Απροβάτου. Η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΚοινΣΕπ, του Πράσινου Ταμείου και του Δήμου Άνδρου βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Η ιστοσελίδα της ΚοινΣΕπ δημιουργήθηκε.

Πραγματοποιήθηκε μια επιτόπια επίσκεψη στην Καταλονία, για την απόκτηση εμπειρίας σε θέματα Επιστασίας Γης. Στο πλαίσιό της έγινε ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών σχετικά με διάφορες μορφές Οργανισμών Επιστασίας Γης.

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε υποψήφιες για καλλιέργεια στο πλαίσιο του έργου εκτάσεις, αξιολόγηση των κατάλληλων καλλιεργειών και συλλέχθηκαν δείγματα εδάφους για ανάλυση. Κατά συνέπεια, ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση των χωραφιών του έργου.

Στην έδρα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διεξήχθη πειραματική καλλιέργεια των τοπικών ποικιλιών της Άνδρου και παράχθηκε υλικό σποράς για την καλλιέργεια των χωραφιών του έργου.

Ξεκίνησε η καλλιέργεια των χωραφιών του έργου και καλλιεργήθηκαν συνολικά 18ha γης και τοποθετήθηκαν πάνω από 1.700 μέτρα φράχτης για την προστασία τους από τη βόσκηση.

Οι αναλύσεις των σημερινών δεδομένων για το κλίμα (που καλύπτουν την περίοδο 1970-2005) και οι μελλοντικές προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή (έως 2100) ολοκληρώθηκαν. Οι κλιματικές προσομοιώσεις καλύπτουν τα νησιά του Αιγαίου (αδρή ανάλυση) και το νησί της Άνδρου (λεπτομερής ανάλυση μέσω downscaling), αξιολογώντας τα ιστορικά και μελλοντικά κλιματικά ευρήματα. Συνοπτικά, αναλύθηκαν λεπτομερώς το τρέχον κλίμα και οι μελλοντικές προβολές για τα νησιά του Αιγαίου και την Άνδρο, χρησιμοποιώντας παρατηρήσεις από μετεωρολογικούς σταθμούς και κλιματικές προσομοιώσεις από ένα κλιματικό μοντέλο. Στις μελλοντικές προσομοιώσεις εφαρμόστηκαν δύο σενάρια εκπομπών του IPCC: το μετριοπαθές σενάριο κλιματικής αλλαγής (RCP4.5) και το σενάριο μη μετριασμού, διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης, με υψηλές εκπομπές ρύπων (RCP8.5).

Ο Συντονιστής του Έργου συμμετείχε στο 16ο συνέδριο του "International Scientific Society for Drystone interdisciplinary study" και στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ITLA (Κανάρια Νησιά) με τίτλο "RE-ENCHANTING TERRACES", 13-22 Μαρτίου 2019.


Τρίτο έτος

Κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους, η ομάδα του έργου συνέχισε τις προπαρασκευαστικές δράσεις και τις δράσεις για την υλοποίηση του έργου.  

Συνεχίστηκαν οι εργασίες πεδίου και ξεκίνησε η εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων που συλλέχθηκαν. Πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση των αναβαθμίδων της Άνδρου και της Σύρου. 

Δημιουργήθηκε ο πρώτος στην Ελλάδα Οργανισμός Επιστασίας Γης με την επωνυμία «Αγρότες του Αιγαίου», με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβαση μεταξύ του Πράσινου Ταμείου, του Δήμου Άνδρου και της ΚοινΣΕπ «Αγρότες του Αιγαίου». Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα και το helpdesk του Οργανισμού στην ιστοσελίδα: http://landstewardship.gr. Υπογράφηκαν τα πρώτα συμβόλαια μεταξύ του Οργανισμού και των ιδιοκτητών γης. 

Στην έδρα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παράχθηκαν περίπου 4 τόνοι υλικού σποράς για την καλλιέργεια των χωραφιών του έργου στην Άνδρο, ενώ πραγματοποιήθηκε η αγορά βασικού απαιτούμενου εξοπλισμού από το Πράσινο Ταμείο.

Η καλλιέργεια των χωραφιών του έργου συνεχίστηκε και συνολικά καλλιεργήθηκαν 43ha γης, ενώ τοποθετήθηκαν 4.500 μέτρα περίφραξης για την προστασία τους από τη βόσκηση.

Για την εκτίμηση του μικροκλίματος στις αναβαθμίδες έχουν εγκατασταθεί και συλλέγουν δεδομένα συνολικά 13 μετεωρολογικοί σταθμοί και τα στοιχεία αξιολογούνται και αναλύονται.