Πράσινο Ταμείο - LIFE TERRACESCAPE

Πράσινο Ταμείο

Το Πράσινο Ταμείο είναι δημόσιο νομικό πρόσωπο, συνδεδεμένο με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μέσω του ιδρυτικού του νόμου (N. 3889/2010) επιτρέπεται η ευρεία κατανομή των πόρων που προέρχονται από περιβαλλοντικούς φόρους, τέλη περιβαλλοντικών ζημιών, κ.λπ., σε περιβαλλοντικά προγράμματα στοχευμένης διατήρησης της φύσης. 

Στόχος του Πράσινου Ταμείου είναι η τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με την παροχή διαχειριστικής, οικονομικής, τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης μέσω προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών για τη βελτίωση και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

Κύρια δραστηριότητα του Πράσινου Ταμείου είναι η διαμόρφωση έργων για την χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος και του τοπίου, στο πλαίσιο της πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Χρηματοδοτεί προγράμματα που καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή άλλα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους οργανισμούς τους, αποκεντρωμένες γενικές διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το Πράσινο Ταμείο είναι ο κύριος χρηματοδότης των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. 

Το Πράσινο Ταμείο συμμετέχει σε τρία έργα LIFE ως εταίρος, συμπεριλαμβανομένου του έργου LIFE Capacity Building για την Ελλάδα (συντονιστής).

www.prasinotameio.gr