Παραδοτέα - Αναφορές - LIFE TERRACESCAPE

Παραδοτέα - Αναφορές

Συμμετοχή σε συνέδρια:

Mylona P.V., Sakellariou M., Irakli M., 2019.Restoration of abandoned terrace landscapes through participatory land use for better adaptation to climate change. 2nd International Conference ADAPTtoCLIMATE 24-25 June 2019 Heraklion, Crete island, Greece.

Mylona et al., 2019