Γενικές Πληροφορίες - LIFE TERRACESCAPE

Γενικές Πληροφορίες

Τίτλος του προγράμματος: Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Κωδικός προγράμματος: LIFE 16 CCA/GR/000050

Προϋπολογισμός: 2.694.038 €

Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση: 1.562.964 € (60%)

Διάρκεια: 01/07/2017 – 31/08/2021

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

✔ Ένα αποτελεσματικό Στρατηγικό Σχέδιο Κλιματικής Προσαρμογής για την λειτουργία των αγρο-οικοσυστημάτων στα μικρά νησιά του Αιγαίου, για παροχή καθοδήγησης στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς.

✔ Σύσταση ενός τοπικού Οργανισμού Συμμετοχικής Επιστασίας Γης, εμπλέκοντας τους ενδιαφερόμενους σε μια αειφορική προσέγγιση διαχείρισης της γης. Η πρωτοβουλία αυτή της Συμμετοχικής Επιστασίας Γης εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με έναν οργανωμένο και στοχευμένο τρόπο.

✔ Σύσταση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Άνδρου, δημιουργία σήματος πιστοποίησης για κλιματικώς έξυπνα τοπικά γεωργικά προϊόντα και ενεργό συνεργασία με τον τομέα των τοπικών επιχειρήσεων.

✔ Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και διάδοση των τοπικών αγροτικών ποικιλιών, οι οποίες θα καλλιεργούνται στις αναβαθμίδες του έργου.

✔ Οργάνωση του Σχολείου Ξερολιθιάς στην Άνδρο, με εργαστήρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

✔ Δημιουργία ενός Οδηγού Καλής Πρακτικής κι ενός Εργαλείου Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για την κλιματικά έξυπνη γεωργία και, συναφώς, την προσαρμογή των μικρών νησιών του Αιγαίου, έτσι ώστε να είναι ανθεκτικά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

✔ Ευρεία εκστρατεία ευαισθητοποίησης, που θα περιλαμβάνει οργάνωση εκδηλώσεων, προετοιμασία έντυπου υλικού, παραγωγή ντοκιμαντέρ, δημιουργία λειτουργικού ιστοτόπου, όπως και χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.