Διερεύνηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του έργου στο νησί - LIFE TERRACESCAPE

Διερεύνηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του έργου στο νησί

14.11.2018

Στο πλαίσιο του Έργου του Life «Terracescape», διεξάγεται έρευνα με σκοπό τη διερεύνηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεών του στο νησί της Άνδρου. Η έρευνα πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τον συντονιστή του Έργου, σε κατοίκους και ιδιοκτήτες γης του νησιού τόσο με επιτόπια, όσο και με ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.

Η συμμετοχή των κατοίκων και ιδιοκτητών γης  του νησιού είναι σημαντική, και για τον λόγο αυτό σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε  το παρόν ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, διαθέσιμο εδώ.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και  η συλλογή των δεδομένων γίνεται μόνο για τη στατιστική τους ανάλυση. Δεσμευόμαστε, επίσης, για την αποκλειστική χρήση των δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς.